פוסטים נוספים

  1. תביעת חוב היא תביעה המוגשת על ידי נושה של חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון. החייב יכול להיות יחיד או חברה.
  1. כל נושה שהגיש תביעת חוב באופן העונה על דרישות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי תשע”ח 2018 ותקנות חדלות פירעון תשע”ט-2019 שהותקנו מכוחו, רשאי להשתתף בהליך חדלות הפירעון ולהיות זכאי לקבלת דידבידנד עתידי, או תשלום כלשהו מקופת הליך חדלות הפירעון [בכפוף להכרעת החוב שתינתן בעניינו של הנושה, כפי שיפורט להלן].
  1. את כלל תביעות החוב יש להגיש באופן מקוון לאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון. יחד עם זאת, נושה שאינו מיוצג על ידי עו”ד ומתקשה בהגשת תביעת החוב באופן מקוון, יכול להגיש את תביעת החוב באופן פיזי, במשרדי הממונה במחוז הרלוונטי [תל אביב] במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה. [במידה ותביעת החוב תוגש באופן שאינו מקוון, יש להמציא העתק ממנה, כולל אישור ההגשה במשרדי הממונה גם לנאמן בכתובת הדוא”ל trustee@EGFE.com.
  1. תביעת חוב תכלול את הפרטים הבאים: העובדות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע ומועד הפירעון; מידע בדבר רכיבי החוב, לרבות רכיבי ריבית והצמדה אם החוב חוב מובטח – יש לפרט את גובה החוב המובטח, וכן לצרף פרטים לגבי הבטוחה, תאריך מתן הבטוחה ורישומה. מידע בדבר כל סכום שהועבר לנושה על חשבון החוב הנטען לרבות פירוט מועדים ומתן אסמכתאות;מידע בדבר זכות הקיזוז של הנושה, אם ישנה, בצירוף העתק מהודעת הקיזוז שהוגשה;מידע בדבר מעמד החוב – חוב מובטח, בדין קדימה או חוב כללי; מידע בדבר ערבים לחוב או חייבים אשר חבים לצד החייב בחוב הנטען; פרטי הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום. נושה מובטח רשאי להודיע בתביעת החוב על כוונתו לממש את הנכס המשועבד לטובתו. הנושה יצרף אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע לרבות הסכמים, אישורי העברות בנקאיות, התכתבויות רלוונטיות, כרטסות ו/או כל אסמכתה אחרת שיש בה לתמוך בסכום חהוב הנטען ע”י הנושה וכן במעמד החוב].לתביעת החוב יצורף אישור על תשלום אגרה.
  1. מרבית תביעות החוב נבדקות על ידי הנאמן שמונה לטפל בהליך והוא מכריע בהן [פרט לתביעות חוב מטעם עובדים ותביעות חוב מטעם קופות גמל בגין הפרשות לקופות עובדים].
    הכרעת הנאמן קובעת הן את סכום החוב המאושר והן את מעמד החוב המאושר.
  1. כתנאי להגשת תביעת חוב, יש לשלם אגרה בסך 31 ₪ באתר הממונה
  1. לאחר תשלום האגרה, ניתן להגיש תביעת חוב באופן מקוון

חוק חדלות הפירעון ושיקום כללי

בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018, רק נושה שהגיש תביעת חוב יוכל להיות זכאי לחלק מנכסי קופת הנשיה כאשר תבוצע חלוקת דיבידנד באישור בית המשפט (בכפוף להכרעת הנאמן בנוגע לקיומו של חוב ולסכום החוב).

יודגש כי נושה שלא הגיש תביעת חוב במועד, וכן נושה שהגיש תביעת חוב באיחור ולא ניתנה לו הארכת מועד, לא ייחשב כנושה ולא יהיה זכאי לקבלת דיבידנד במסגרת חלוקה.

לקריאה נוספת – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע”ח-2018 (ובעיקר פרק א’ לחלק ד’ לחוק)

Scroll to Top