פוסטים נוספים

פסקי דין בבקשות שהגיש הנאמן


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד גב’ הילה לוטן במסגרתה גב’ לוטן נדרשה להשיב לקופת הנשייה כספים בסך של 100,000 ₪ ו- 50,000 דולר ארה”ב שהעביר לה החייב בסמוך לאחר למתן הצו פתיחת הליכים (פתיחת הליכי חדלות הפירעון). לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, לאחר שנערך בבית המשפט דיון בבקשה (במסגרתו הנאמן חקר את גב’ לוטן בחקירה נגדית), ולאחר שהוגשו סיכומים, ביום 27.1.22 ניתן כנגד גב’ לוטן פסק דין לפיו גב’ לוטן חויבה להשיב ולשלם לקופת הנשיה סך של 59,600 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 5.5.21); סך של 50,000 דולר ארה”ב (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 7.6.21 לפי שער הדולר באותו מועד); וכן סך של 35,000 ₪ בגין הוצאות הבקשה.


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד ורד כלש-בן ארי, גרושתו של החייב, במסגרתה גב’ בן ארי נדרשה להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליה מחברת EGFE ישראל שבפירוק בתקופה של שלושה חודשים טרם מתן הצו פתיחת הליכים, בסך של 58,900 דולר ארה”ב, וכן בסך של 496,313 ₪. לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, לאחר שנערך בבית המשפט דיון בבקשה (במסגרתו הנאמן חקר את גב’ בן ארי בחקירה נגדית), ולאחר שהוגשו סיכומים, ביום 12.6.22 ניתן כנגד גב’ בן ארי פסק דין לפיו גב’ בן ארי חויבה להשיב ולשלם לקופת הנשיה בסך של 300,000 ₪ (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28.2.21) וכן 35,000 ₪ בגין הוצאות הבקשה.

יצוין כי לאחר מתן פסק הדין הגישה גב’ בן ארי לבית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין כנגדה. לאחר שהנאמן הגיש התנגדות לעיכוב ביצוע פסק הדין, בית המשפט דחה את הבקשה לעיכוב ביצוע במלואה.


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד מר מאיר עיני, במסגרתה מר עיני נדרש להשיב לקופת הנשייה כספים שהעביר אליו החייב כהלוואת גישור, בסך של 400,000 דולר ארה”ב. לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, לאחר שנערך בבית המשפט דיון בבקשה (במסגרתו הנאמן חקר את מר עיני בחקירה נגדית), ולאחר שהוגשו סיכומים, ביום 20.7.22 ניתן כנגד מר עיני פסק דין לפיו מר בן ארי חויב להשיב ולשלם לקופת הנשיה סך של 400,000 דולר ארה”ב (לפי שערו היציג במועד פירעון הלוואת הגישור – 1.1.20, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מאותו מועד) וכן 50,000 ₪ בגין הוצאות הבקשה.


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד מר אבנר שחם, במסגרתה מר שחם נדרש להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליו בסמוך לאחר למתן הצו פתיחת הליכים (פתיחת הליכי חדלות הפירעון), בסך של 50,000 דולר ארה”ב. לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, התקיים דיון בבית המשפט ביום 26.1.11, שבמהלכו הסכים מר שחם להשיב ולשלם לקופת הנשיה בסך של 50,000 דולר ארה”ב, כפי שביקש הנאמן במסגרת הבקשה.


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד מר ברק גל [יחד עם מר שמואל אביבי, אשר בעניינו אושר בבית המשפט בהמשך הסכם פשרה], במסגרתה מר גל נדרש להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליו בתקופה שלאחר מתן הצו פתיחת הליכים, בסך של 700,000 דולר ארה”ב. מר ברק גל לא הגיש כתב הגנה מטעמו. ביום 26.6.22 ניתן כנגד מר גל פסק דין בהיעדר הגנה לפיו מר גל חויב להשיב ולשלם לקופת הנשיה בסך של 570,000 דולר [המהווה את ההפרש בין הסכום שנתבע ובין הסכום שהתקבל במסגרת הסכם הפשרה עם מר אביבי] ארה”ב וכן 15,000 ₪ בגין הוצאות הבקשה.

Scroll to Top