פוסטים נוספים

כללי - הליכי חדלות הפירעון

צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת אי.ג’י.אף.אי. ישראל בע”מ (בפירוק).

צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברתצו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן של החייב, מיכאל בן ארי (בחדלות פירעון).


צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת EGFE USA LLC (בפירוק).

צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת EGFE Hungary KFT (בפירוק).


פסיקתה (צו) של בית המשפט, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי צו חדלות הפירעון כנגד החייב הוא סופי, תקף ומחייב; כי חל איסור על החייב לבצע כל דיספוזיציה ו/או פעולה כלשהי בנכסיו ו/או בזכויותיו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם הן רשומות על שמו ובין אם הן מוחזקות על ידי צדדי ג’, בין בישראל ובין מחוץ לישראל; כי עו”ד ליאור דגן מונה כנאמן לנכסי החייב במסגרת הליך חדלות הפירעון כנגד החייב; כי הנאמן מוסמך לתפוס חזקה, לשמור, ו/או למכור או לממש כל נכס ו/או זכות מנכסי החייב, וכן לבצע לפי שיקול דעת הנאמן כל פעולה בנכסי החייב, לרבות הפעלת כל זכות המוקנית לחייב על פי כל דין לרבות זכויות המוקנות לחייב בתאגידים זרים (בין מכוח מניות המוחזקות ו/או הרשומות על שם החייב בתאגידים זרים לרבות זכויות הצבעה, ובין מכוח זכויות, סמכויות או הרשאות אחרות המוקנות לחייב על פי כל דין), בין בישראל ובין מחוץ לישראל; כי הנאמן רשאי ליזום ו/או להצטרף לכל הליך משפטי ביחס להליך משפטי כלשהו שהוגש ו/או יוגש על ידי או כנגד החייב, בין בישראל ובין מחוץ לישראל; וכי הנאמן מורשה לזמן כל אדם הקשור לחייב או לנכסיו לחקירה, לגבות תצהירים מנחקרים, וכן לדרוש מהם להציג, להמציא ולמסור לידי הנאמן כל מסמך הקשור במישרין או בעקיפין לחייב ו /או לנכסי החייב, ו/או לאינטרסים השונים של החייב.


בהתאם לבקשה שהגיש הנאמן באמצעות באי כוחו בארה”ב, ביום 20.10.21 ניתן ע”י בית המשפט האמריקאי צו הכרה לפי פרק 15 לחוק חדלות פירעון האמריקאי, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי בקשת ההכרה מתקבלת, והליך חדלות הפירעון של החייב המתנהל בישראל הוכר כהליך זר עיקרי בארה”ב; כי הנאמן הוא בעל התפקיד הזר [Foreign Representative] של החייב והוא מוסמך לפעול בשמו, והצווים שניתנו ע”י בית המשפט בישראל (וכל תיקון או הרחבה שיינתנו ע”י בית המשפט בישראל) ניתנים בזאת במלא כוחם ותוקפם בארה”ב; כי הנאמן מופקד על ניהול ומימוש כל נכסי החייב בארה”ב, והוא המוסמך הבלעדי לנהל את כל נכסיו החייב וענייניו בארה”ב, למעט לגבי הנכסים המוחרגים (נכסים שלגיבהם הוסכם כי בשלב זה הסמכות לפעול לגביהם היא בידי  ה- DOJ, משרד המשפטים האמריקאי). הזכות להעביר, לשעבד, לוותר או להיפטר, לגבי כל נכסיו של החייב בארה”ב מושהית בזאת, למעט פעולות אלו שיבוצעו ע”י הנאמן לגבי נכסי החייב שאינם חלק מהנכסים המוחרגים, ולמעט פעולות אלו שיבוצעו ע”י ה-DOJ  ביחס לנכסים המוחרגים; כי הנאמן ובאי כוחו מוסמכים לחקור עדים, לאסוף ראיות ו/או מסמכים ו/או מידע בנוגע לנכסים, זכויות, חובות, התחייבויות ועניינים של החייב בארצות הברית; וכי הנאמן ובאי כוחו מורשים לבצע את כל הפעולות הדרושות לביצוע הסעדים שניתנו לפי צו זה.

החלטת בית המשפט בבקשה 155 – קביעת מתווה שכר טרחת הנאמן.

בית המשפט אישר את בקשת הנאמן לקביעת מנגנון הכרעה בתביעות חוב של הנושים לחברות שבפירוק ולחייב. במסגרת בקשה 168 בתיק חדלות הפירעון, עתר הנאמן לבית המשפט של חדלות פירעון בבקשה לאישור מנגנון הכרעה בתביעות החוב של הנושים, המשקיעים שהשקיעו כספים אצל תאגידי EGFE (בחדלות פירעון) [EGFE ישראל בע”מ (בפירוק); EGFE Hungary KFT (בפירוק); EGFE USA LLC (בפירוק)] והחייב מיכאל דויד בן ארי (בחדלות פירעון). המנגנון שהוצע ידי הנאמן התבסס על שיטת ה- Net Investment Method המכונה גם (Cash In-Cash Out) שיושמה בתיק של ברנרד מיידוף בארה”ב ובמקרים דומים בעולם. במסגרת המנגנון שאושר נקבעו העקרונות הבאים: ראשית, נקבע כי יש לראות בחייב ובתאגידי EGFE כיישות כלכלית אחת, באופן בו כלל נכסי החייב ותאגידי EGFE יעמדו לטובת פירעון החובות לכלל הנושים של התאגידים והחייב ללא ייחוס של נכס מסוים לנושי חברה ספציפית בלבד. שנית, נקבע כי לא יוכרו ו/או ישולמו לנושים רווחים פיקטיביים על השקעתם, כמן כן, נקבע כי במסגרת חישוב גובה החוב כלפי כל משקיע, משיכות קודמות שבוצעו על ידי מי מהמשקיעים ייזקפו על חשבון סכומי הקרן שהושקעו על ידם. שלישית, נקבע כי סכומי השקעה ומשיכות הכספים שבוצעו על ידי המשקיעים השונים יוצמדו למדד המחירים לצרכן הישראלי ממועד ההשקעה או המשיכה ועד למועד מתן הצו לפתיחת הליכים [קרי 12.5.2021]. רביעית, נקבע כי כספים שהושקעו או נמשכו במטבע זר יומרו לשקל בהתאם לשער היציג של המטבע הזר נכון למועד ההשקעה או המשיכה [ולאחר מכן תתאפשר הצמדתם למדד הישראלי כאמור]. בית המשפט אישר את בקשת הנאמן וקבע כי המנגנון המוצע מקדם עקרונות של שוויון וצדק חלוקתי בין קבוצות המשקיעים השונות, בין קבוצת משקיעים שזכו להחזר משמעותי של השקעתם לאורך התקופה בה השקיעו אצל החייב, לבין קבוצת משקיעים אחרת שזכתה לקבל החזר קטן כלשהו או קבוצה שלא קיבלה כל החזר לאורך תקופת השקעתה אצל החייב. הנאמן יבחן את תביעות החוב שהוגשו בתיקי חדלות הפירעון של תאגידי EGFE והחייב, יכריע בהן בהתאם למנגנון שאושר על ידי בית המשפט וישלח הכרעות חוב חתומות לנושים או לבאי כוחם [אם הנושה מיוצג].

בית המשפט אישר, לבקשת הנאמן, לבצע חלוקת דיבידנד ביניים לנושים, בסכום משמעותי של 45-55 מיליון ₪. החלוקה מתוכננת להתבצע בפועל בחודש נובמבר 2023, בכפוף להכרעות בתביעות החוב שהוגשו מטעם הנושים בהתאם למנגנון שאושר במסגרת בקשה מס’ 168. קבוצת הנושים המיוצגים ע”י עו”ד איתן ארז יקבלו את הדיבידנד ישירות ממנו, לאחר שהנאמן יעביר את הדיבידנדים לעו”ד ארז בצורה מרוכזת. הדיבידנד ליתר הנושים ישולם בהתאם לפרטי חשבון הבנק שנמסרו במסגרת תביעות החוב שהוגשו מטעמם..

Scroll to Top