פוסטים נוספים

כללי - הליכי חדלות הפירעון

צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת אי.ג’י.אף.אי. ישראל בע”מ (בפירוק).

צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברתצו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן של החייב, מיכאל בן ארי (בחדלות פירעון).


צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת EGFE USA LLC (בפירוק).

צו לפתיחת הליכים ומינוי עו”ד ליאור דגן לנאמן לחברת EGFE Hungary KFT (בפירוק).


פסיקתה (צו) של בית המשפט, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי צו חדלות הפירעון כנגד החייב הוא סופי, תקף ומחייב; כי חל איסור על החייב לבצע כל דיספוזיציה ו/או פעולה כלשהי בנכסיו ו/או בזכויותיו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם הן רשומות על שמו ובין אם הן מוחזקות על ידי צדדי ג’, בין בישראל ובין מחוץ לישראל; כי עו”ד ליאור דגן מונה כנאמן לנכסי החייב במסגרת הליך חדלות הפירעון כנגד החייב; כי הנאמן מוסמך לתפוס חזקה, לשמור, ו/או למכור או לממש כל נכס ו/או זכות מנכסי החייב, וכן לבצע לפי שיקול דעת הנאמן כל פעולה בנכסי החייב, לרבות הפעלת כל זכות המוקנית לחייב על פי כל דין לרבות זכויות המוקנות לחייב בתאגידים זרים (בין מכוח מניות המוחזקות ו/או הרשומות על שם החייב בתאגידים זרים לרבות זכויות הצבעה, ובין מכוח זכויות, סמכויות או הרשאות אחרות המוקנות לחייב על פי כל דין), בין בישראל ובין מחוץ לישראל; כי הנאמן רשאי ליזום ו/או להצטרף לכל הליך משפטי ביחס להליך משפטי כלשהו שהוגש ו/או יוגש על ידי או כנגד החייב, בין בישראל ובין מחוץ לישראל; וכי הנאמן מורשה לזמן כל אדם הקשור לחייב או לנכסיו לחקירה, לגבות תצהירים מנחקרים, וכן לדרוש מהם להציג, להמציא ולמסור לידי הנאמן כל מסמך הקשור במישרין או בעקיפין לחייב ו /או לנכסי החייב, ו/או לאינטרסים השונים של החייב.


בהתאם לבקשה שהגיש הנאמן באמצעות באי כוחו בארה”ב, ביום 20.10.21 ניתן ע”י בית המשפט האמריקאי צו הכרה לפי פרק 15 לחוק חדלות פירעון האמריקאי, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי בקשת ההכרה מתקבלת, והליך חדלות הפירעון של החייב המתנהל בישראל הוכר כהליך זר עיקרי בארה”ב; כי הנאמן הוא בעל התפקיד הזר [Foreign Representative] של החייב והוא מוסמך לפעול בשמו, והצווים שניתנו ע”י בית המשפט בישראל (וכל תיקון או הרחבה שיינתנו ע”י בית המשפט בישראל) ניתנים בזאת במלא כוחם ותוקפם בארה”ב; כי הנאמן מופקד על ניהול ומימוש כל נכסי החייב בארה”ב, והוא המוסמך הבלעדי לנהל את כל נכסיו החייב וענייניו בארה”ב, למעט לגבי הנכסים המוחרגים (נכסים שלגיבהם הוסכם כי בשלב זה הסמכות לפעול לגביהם היא בידי  ה- DOJ, משרד המשפטים האמריקאי). הזכות להעביר, לשעבד, לוותר או להיפטר, לגבי כל נכסיו של החייב בארה”ב מושהית בזאת, למעט פעולות אלו שיבוצעו ע”י הנאמן לגבי נכסי החייב שאינם חלק מהנכסים המוחרגים, ולמעט פעולות אלו שיבוצעו ע”י ה-DOJ  ביחס לנכסים המוחרגים; כי הנאמן ובאי כוחו מוסמכים לחקור עדים, לאסוף ראיות ו/או מסמכים ו/או מידע בנוגע לנכסים, זכויות, חובות, התחייבויות ועניינים של החייב בארצות הברית; וכי הנאמן ובאי כוחו מורשים לבצע את כל הפעולות הדרושות לביצוע הסעדים שניתנו לפי צו זה.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה הכוללת את העקרונות הבאים להכרעה בתביעות החוב:

  1. להסמיך אותו לקבל ולהכריע בתביעות החוב של כלל הנושים של תאגידי EGFE וכלל הנושים של החייב, בין אם הם נושים ישראליים ובין אם הם נושים זרים.
  2. לקבוע ולהצהיר כי מעמדם של כלל הנושים הזרים וזכויותיהם לעניין השתתפות בהליכי חדלות הפירעון של EGFE והחייב יהיו זהים למעמדם ולזכויותיהם של נושים מישראל.
  3. לקבוע כי נושה מישראל או נושה זר שחלק מחובו נפרע או ייפרע במסגרת הליך זר, לא יהיה זכאי לקבל תשלום בשל אותו חוב במסגרת חלוקה בהליכים המתייחסים לחייב ו/או לתאגידי EGFE, כל עוד שיעור החוב שנפרע לנושים אחרים באותה דרגה בסדר הפירעון קטן משיעור החוב שנפרע לאותו נושה במסגרת ההליך הזר.
  4. לקבוע כי ההכרעה בתביעת החוב ע”י הנאמן לפי תתבצע לפי שיטת ה- Net Investment Method (השיטה הנפוצה והמקובלת ביותר בארה”ב), אשר לדעת הנאמן היא השיטה המתאימה וההגונה ביותר (בעיקר כלפי המשקיעים המאוחרים שהם הנפגעים המרכזיים של הונאת הפונזי של החייב).
עוד על בקשה 168 ועל שיטת ההכרעה המוצעת על ידי הנאמן, ניתן לקרוא במצגת שהוצגה בכנס שנערך בתאריך 29.6.22 בלחיצה כאן (שקפים 26-37).

החלטת בית המשפט בבקשה 155 – קביעת מתווה שכר טרחת הנאמן.

Scroll to Top