פוסטים נוספים

הסדרי פשרה שאושרו בבית המשפט

הנאמן הגיש לבית המשפט מספר בקשות כנגד הגב’ בן ארי, במסגרתם נדרשה הגב’ בן ארי להשיב כספים בהיקף של מיליוני שקלים, להעביר לידי הנאמן את נכס המקרקעין במרינה בהרצליה וכן לקבוע כי חלקה של ורד בדירת הדופלקס ברמת אביב הוא 1/6 ולא מחצית מהדירה. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין גב’ בן ארי שבעקבותיו גובש הסכם הפשרה, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה לפיו הדירה במרינה תישאר בבעלות הגב’ בן ארי, ודירת הדופלקס ברמת אביב תימכר ע”י הנאמן בהליך כינוס. כמו כן הוסכם כי מתוך התמורה של מכירת הדופלקס תקבל הגב’ בן ארי סך של 3 מיליון ₪, וככל והדופלקס ברמת אביב יימכר בסכום הגבוה מ- 16 מיליון ₪, הגב’ בן ארי תקבל מחצית מהתמורה העודפת. הסכם פשרה זה הוא הסדר כולל בכלל הבקשות שהנאמן והגב’ בן ארי וילדיה היו צד להן.

הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד 4 משיבים תושבי ארה”ב, במסגרתה נדרשה גב’ וולינסקי להשיב כספים שהועברו אליה לאחר התפוצצות הפרשה. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין גב’ וולינסקי שבעקבותיו גובש הסכם הפשרה, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה לפיו גב’ וולינסקי תשלם לקופת הנשיה סך של 60,000 דולר ארה”ב, בנוסף תביעת החוב שהוגשה ע”י גב’ וולינסקי תוכרע על סך 860,000 דולר ארה”ב ובחלוקת הדיבידנד ינכה הנאמן מזכאותה של גב’ וולינסקי סך של 170,000 דולר ארה”ב.

הנאמן הגיש לבית משפט בקשה למתן הוראות נגד האחים חלילוביץ’, ונגד החברות הסרביות שבשליטתם, במסגרתה הם נדרשו להשיב לקופת הנשיה כספים שהועברו אליהם מהחייב. מאחר שלא הוגשה כל תשובה לבקשה, בית המשפט נתן פסק דין המחייב את חלילוביץ’ להשיב את הכספים. לאחר מתן פסק הדין ובטרם החל הנאמן לאכוף את ביצוע פסק הדין בסרביה, הנאמן וחלילוביץ’ ניהלו מו”מ שבעקבותיו גובש הסכם הפשרה. בית המשפט אישר את הסדר הפשרה לפיו, בין היתר, חלילוביץ’ ישלם לקופת הנשיה סך של 600,000 אירו. בנוסף, בהסכם הפשרה הוסדרו היחסים שבין הנאמן לבין חלילוביץ’ בעניין פרויקט הבוקסיט הלבן, כך שלמעשה הנושים יהיו זכאים ל-10% נוספים מתוך הרווחים העתידיים בפרויקט.

הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות נגד צבי ופנינה מליניאק, במסגרתה הם נדרשו להשיב לקופת הנשיה כספים שהועברו אליהם בחודש מרץ 2020. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין מר וגב’ מליניאק שבעקבותיו גובש הסכם הפשרה, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה לפיו מר וגב’ מליניאק ישלמו לקופת הנשיה סכום של 300,000 ₪, וכן הוסכם כי במקרה שבני הזוג מליניאק יקבלו כספים כלשהם מהשקעתם בקרן פרודנט, כספים אלו יועברו לקופת הנשיה, עד לתקרה של 550,000 ₪.

הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות נגד מר אוראל הרשקוביץ, במסגרתה מר הרשקוביץ נדרש להשיב לקופת הנשיה כספים שהועברו אליהם בחודש אפריל 2021. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין מר הרשקוביץ שבעקבותיו גובש הסכם הפשרה, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה לפיו מר הרשקוביץ ישלם לקופת הנשיה סכום של 570,000 ₪, וכן הוסכם כי מר הרשקוביץ מוותר על הגשת תביעת חוב בתיק חדלות הפירעון.

הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד 4 משיבים תושבי ארה”ב, במסגרתה נדרשו מר לואיס והקרן שבבעלותו להשיב כספים שהועברו אליהם לאחר התפוצצות הפרשה. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין מר לי לואיס שבעקבותיו גובש הסכם הפשרה, בית המשפט אישר את הסדר הפשרה לפיו מר לואיס והקרן ישלמו לקופת הנשיה סך של 125,000 דולר ארה”ב ובנוסף מר לואיס וקרן הנאמנות מוותרים על הגשת תביעת חוב בתיקי חדלות הפירעון.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד בני משפחתו של החייב בארה”ב, במסגרתה, בין היתר, נדרשה גב’ אליס אן גרינפילד, אימו של החייב (תושבת ארה”ב), להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליה שלא כדין. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין גב’ גרינפילד שבעקבותיו גובש הסדר פשרה, בית המשפט אישר את הסדר פשרה לפיו גב’ גרינפילד תשיב לקופת הנשייה סך של 311,000 דולר ארה”ב.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד בני משפחתו של החייב בארה”ב, במסגרתה, בין היתר, נדרש מר ג’ונתן ג’יי גרינפילד, אחיו של החייב (תושב ארה”ב), להשיב לקופת הנשייה כספים שהעביר לו החייב כהלוואה וכן שכספים שהוחזקו אצלו עבור החייב ו/או תאגידי EGFE ו/או שהוברחו על ידו לצדדי ג’. לאחר מו”מ בין הנאמן לבין מר גרינפילד (ורעייתו, גב’ אליסה גרינפילד) שבעקבותיו גובש הסדר פשרה, בית המשפט אישר את הסדר פשרה לפיו מר גרינפילד ורעייתו ישיבו לקופת הנשייה סך של 680,000 דולר ארה”ב.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד חברת Elliptic Curve (חברה המאוגדת בספרד, להלן “החברה הספרדית”), במסגרתה נדרשה החברה הספרדית להשיב כספים שהועבריה אליה מחברת EGFE הונגריה. משיב נוסף לבקשה היה מר אריה בן דוד, שטען כי הוא זכאי למלוא הסכום שהחברה הספרדית נדרשה להשיב במסגרת הבקשה.

לאחר שהנאמן ניהל מו”מ עם החברה הספרדית ועם מר בן דוד שבעקבותיו גובשו הסדרי פשרה, בית המשפט אישר את הסדרי הפשרה, לפיהם החברה הספרדית תשיב לקופת הנשיה סך של 90,000 שמתוכו סך של 15,000 אירו יועבר למר אריה בן דוד.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות כנגד בני הזוג אילן וציונה בנאור, במסגרתה, בין היתר, נדרשו בני הזוג בנאור להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו אליהם שלא כדין בסמוך לפני מתן צו הקפאת ההליכים (פתיחת הליכי חדלות הפירעון). לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, ביום 11.5.2022 התקיים דיון בבית המשפט, שבמהלכו הצדדים הגיעו להסכמה, אשר אושרה על ידי בית המשפט, לפיה בני הזוג בנאור ישיבו לקופת הנשיה סך של 400,000 דולר ארה”ב, ומתביעת החוב של בני הזוג בנאור יקוזז בהסכמה סכום של 100,000 דולר ארה”ב.


הנאמן הגיש לבית המשפט של חדלות פירעון בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד שמואל אביבי וכנגד מר ברק גל (המתגורר בארה”ב), במסגרתה נדרשו מר אביבי ומר גל להשיב לקופת הנשייה כספים שהועברו למר גל (בארה”ב) עבור מר אביבי, בתקופה שלאחר מתן הצו פתיחת הליכים. שהוגשו כתבי טענות ותצהירים, וכן נערך בבית המשפט דיון בבקשה (במסגרתו הנאמן חקר את מר עיני בחקירה נגדית). לאחר הדיון, הנאמן ניהל מו”מ מול מר אביבי, שבעקבותיו הצדדים הגיעו להסכמה שאושרה בבית המשפט, לפיה מר אביבי ישלם לקופת הנשיה סך של 130,000 דולר ארה”ב [כך שלנאמן תהיה אפשרות לתבוע את יתרת הסכום ממר ברק גל, ואכן ניתן כנגד מר גל פסק דין בהיעדר הגנה]. כמו כן במסגרת הפשרה אושרה הסכמה בנוגע לגובה תביעת החוב של מר אביבי.

Scroll to Top