פוסטים נוספים

בקשות מרכזיות תלויות ועומדות שהוגשו ע"י הנאמן


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) כנגד 4 משיבים תושבי ארה”ב שקיבלו כספים שלא כדין לאחר התפוצצות פרשת ההונאה בעניינם של החייב ותאגידי EGFE.

במסגרת הבקשה, גב’ ווילנסקי נדרשה להשיב לקופת הנשייה סך של 500,000 דולר ארה”ב שהוברח אליה מתוך כספי החייב ו/או תאגידי EGFE שלא כדין בתחילת חודש מאי 2021 ע”י לארי גרינפילד ז”ל (אחיו של החייב); מר לואיס והקרן שבבעלותו נדרשו, ביחד ולחוד, להשיב לקופת הנשיה סך של 225,000 דולר ארה”ב שהוברחו אליהם שלא כדין ע”י החייב מחשבון בבנק אמריקאי שבבעלות EGFE ארה”ב ביום 5.5.2021; וגב’ זוסמן נדרשה להשיב לקופת הנשיה סך של בין 20 ל-40 אלפי דולר ארה”ב שהוברח אליה מתוך כספי החייב ו/או תאגידי EGFE שלא כדין ע”י לארי גרינפילד ז”ל (אחיו של החייב). חלק מהמשיבים בבקשה הגישו כתבי טענות מטעמם, ואף נקבע מועד לדיון שיתקיים בבית המשפט ביום 19.9.2022 בעניינה של גב’ וולינסקי, אך הבקשה טרם הוכרעה (לגבי כלל המשיבים בבקשה).


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרשו המשיבים לבקשה להשיב לקופת הנשיה כספים בסכום כולל של 5,900,000 אירו, לפי הפירוט הבא:

מר פיוביץ’ נדרש לשלם ולהשיב לקופת הנשיה סך של 1,200,000 אירו שהוברחו אליו על ידי החייב ומחשבונות החייב בבנקים במונטנגרו במהלך חודש מאי 2021 שלא כדין, תוך הברחת כספים מובהקת ובניגוד לצווים של בית המשפט האוסרים על כך; כמו כן, מר פיוביץ’ נדרש לשלם ולהשיב לקופת הנשיה סכום כולל של 3,500,000 אירו שהועברו אליו במהלך השנים טרם פתיחת הליכי חדלות הפירעון במספר העברות על ידי החייב ו/או EGFE הונגריה; וחברת Uniprom Hoteli נדרשה להשיב סך של 1,200,000 אירו שהועברו אליה מחברת EGFE הונגריה בחודש מרץ 2021. לאחר שהבקשה הומצאה לפיוביץ’ כדין [בהתאם להחלטת בית המשפט במסגרתה אושר לנאמן להמציא לפיוביץ’ ול- Uniprom Hoteli עותק של הבקשה מתורגם לשפה המונטנגרית], פיוביץ’ הגיש לבית המשפט בקשה לביטול האישור להמצאה מחוץ לתחום ולחלופין לקבוע כי בית המשפט בישראל איננו הפורום הנאות. לאחר שהנאמן הגיש תגובה מטעמו לבקשת פיוביץ’, ולאחר שהוגשה עמדה מטעם הממונה על הליכי חדלות פירעון, נקבע כי ייערך דיון בבית המשפט בשאלות המקדמיות ביום 19.10.2022.


בנוסף לבקשה מס’ 144, הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרש פיוביץ’ לשלם לקופת הנשיה סך של 5,000,000 אירו שהועברו אל פיוביץ’ על ידי החייב ו/או באמצעות תאגידי EGFE בגין העסקה לרכישת 50% ממניות חברת Uniprom Metali. הבקשה הומצאה לפיוביץ’ כדין [בהתאם להחלטת בית המשפט במסגרתה אושר לנאמן להמציא לפיוביץ’ עותק של הבקשה מתורגם לשפה המונטנגרית], אך עדיין לא הוגשה תגובה כלשהי מטעם פיוביץ’ והבקשה טרם הוכרעה.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרש מר מריאן פרימורץ’ (אזרח ותושב קרואטיה) להשיב ולשלם לקופת הנשיה סך של 400,000 אירו שהועברו אליו מחברת EGFE הונגריה במסגרת הסכם הלוואה שמועד פרעונה חלף, בתוספת הריבית שהוסכמה בהסכם ההלוואה האמורה בשיעור של 1%, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד הפירעון ואילך. הבקשה הומצאה לפרימורץ’ כדין [בהתאם להחלטת בית המשפט במסגרתה אושר לנאמן להמציא לפרימורץ’ עותק של הבקשה מתורגם לשפה הקרואטית], אך עדיין לא הוגשה תגובה כלשהי מטעם פרימורץ’ והבקשה טרם הוכרעה.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרשו זלאטן חלילוביץ’, שותפו של החייב, אחיו של זלאטן וכן 2 חברות סרביות שבשליטת משפחת חלילוביץ, לשלם ו/או להשיב כספים לקופת הנשיה לפי הפירוט הבא: זלאטן נדרש לשלם ו/או להשיב לקופת הנשיה סכום כולל של 580,000 אירו שהועברו אליו מהחייב במסגרת מספר הסכמי הלוואה, וכן סך של 1,000,000 אירו בגין המניות שהעניק לו החייב בחברה CEI ובחברת MMM ללא תמורה; זרקו נדרש לשלם ו/או להשיב לקופת הנשיה סך של 60,000 אירו וסך של 100,000 דולר ארה”ב שהועברו אליו מחשבונות הבנק של EGFE הונגריה; חברת Oxyhealth נדרשה לשלם ו/או להשיב לקופת הנשיה סך של 500,000 אירו וסך של 116,851 דולר ארה”ב שהועברו אליה מחשבונות הבנק של EGFE הונגריה; וחברת East West נדרשה לשלם ו/או להשיב לקופת הנשיה סך של 500,000 אירו שהועבר אליה מחשבונות הבנק של EGFE הונגריה. הבקשה הומצאה לזלאטן, זרקו ו-2 החברות כדין [בהתאם להחלטת בית המשפט במסגרתה אושר לנאמן להמציא להם עותק של הבקשה מתורגם לשפה הסרבית], אך עדיין לא הוגשה תגובה כלשהי מטעם מי מהמשיבים והבקשה טרם הוכרעה.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרשה גב’ ורד כלש-בן ארי (גרושתו של החייב) להשיב כספים בסך של 58,900 דולר ארה”ב שהועברו אליה מחברת EGFE הונגריה לאחר התפוצצות פרשת ההונאה בעניינם של החייב ותאגידי EGFE.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרשה גב’ ורד כלש-בן ארי (גרושתו של החייב) להשיב כספים ונכסים, לפי הפירוט הבא:
גב’ בן ארי נדרשה לשלם סך של 14,613,074.41 ₪ שהועברו אליה על ידי חברת EGFE ישראל ו/או ע”י החייב לאורך השנים, החל מספטמבר 2008 ואילך, ושמקורם ברווחים פיקטיביים ובכספי גניבה שנגנבו במסגרת הנואת הפונזי שניהל החייב

בנוסף, גב’ בן ארי נדרשה לשלם סך של 7,727,449.99 ₪ שהועברו אליה מהחייב ו/או מחברת EGFE ישראל במסגרת הסכם הגירושין עם החייב ותיקוניו, מחמת היותם הסכמים פיקטיביים ובלתי חוקיים, שבמסגרתם הבריח החייב אל גב’ בן ארי כספים ונכסים שמקורם בכספי הונאות הפונזי, בעת שהחייב וחברת EGFE ישראל היו חדלי פירעון.
כמו כן הנאמן ביקש לקבוע ולהצהיר כי זכויות בדירה במירה בהרצליה הרשומה על שם גב’ בן ארי שייכת לחברת EGFE ישראל ולקופת הנשיה של החייב, שכן מדובר ברכוש של החייב וחברת EGFE ישראל, שנקנה מכספי הנואת הפונזי ומקיימים לגביה “אותות מרמה”, וכפועל יוצא להורות על רישום זכויות הבעלות בדירה במרינה על שם הנאמן (כלומר להקנותה לקופת הנשיה)

לגבי בדירת הדופלקס בשכונת סביוני רמת אביב, הרשומה כעת בבעלות של 50/50 על שם החייב וגב’ בן ארי, הנאמן ביקש לקבוע ולהצהיר כי חלקו של החייב ו/או EGFE ישראל בזכויות הבעלות, עומד על 5/6 מהזכויות בדופלקס, ואילו חלקה של הגב’ בן ארי עומד על 1/6 מהזכויות בדופלקס, וזאת בהתאם לחלקה היחסי של המשיבה בהון העצמי שהושקע ברכישת הדופלקס, ובנטרול סכומי המשכנתאות שנפרעו מכספי הונאת הפונזי.

בד בבד עם הגשת הבקשה להשבת הכספים והנכסים, הנאמן הגיש בקשה למתן צו איסור דיספוזיציה, כסעד ארעי וזמני במסגרת הבקשה העיקרית, האוסר על גב’ בן ארי לעשות כל פעולה בנכסיה ורכושה, לרבות זכויות בנכסי המקרקעין, פקדונות, ניירות ערך, כלי רכב, ובכל המיטלטלין שבחזקתה לרבות זה המצוי בדירת הדופלקס בה היא מתגוררת, עד להכרעה בבקשה העיקרית.

בהתאם לבקשה, בית המשפט קבע כי ניתן צו איסור דיספוזיציה ארעי כמבוקש שיעמוד בתוקפו עד להכרעה אחרת, שיחול על כלל נכסי של גב’ בן ארי למעט חשבונות עו”ש. הצדדים הגישו כתבי טענות ותצהירים בנוגע לבקשה לצו איסור דיספוזיציה ונקבע דיון שיתקיים בבית המשפט ביום 30.8.2022, והבקשה העיקרית טרם הוכרעה.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרשה גב’ נופר בן ארי (ביתו של החייב) להשיב כספים בסך של 30,000 ₪ שהועברו אליה לאחר התפוצצות פרשת ההונאה, בהיותה של העברה זו פעולה פסולה ואסורה הגורעת נכסים מקופת הנשיה. הבקשה טרם הוכרעה.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרש מר יהודה ארביב להשיב לקופת הנשיה סך של 700,000 ₪ שהועברו אליו בחודש מרץ 2021 בהתאם להסכם הלוואה שנחתם בין EGFE ישראל לבין מר ארביב. לאחר שהוגשו כתבי טענות ותצהירים מטעם הצדדים, נקבע דיון שיתקיים בבית המשפט ביום 8.11.2022.


הנאמן הגיש לבית המשפט בקשה למתן הוראות (תביעה) במסגרתה נדרש, בין יתר המשיבים [אימו של החייב אליס גרינפילד ואח נוסף של החייב, ג’וני גרינפילד, שלגביהם אושרו פשרות ע”י בית המשפט], מר לארי גרינפילד ז”ל (אחיו של החייב, אזרח ותושב ארה”ב) להשיב לקופת הנשיה סך של 788,000 דולר ארה”ב שהוחזקו על ידו עבור החייב ו/או תאגידי EGFE ו/או שהוברחו על ידו לצדדי ג’. לאחר הגשת הבקשה התברר כי לארי הלך לעולמו, ובעקבות כך הגיש הנאמן בקשה לחילופי בעלי דין, במסגרתה התבקש בית המשפט לצרף את בתו של לארי ז”ל, גב’ תיה גרינפילד (אזרחית ותושבת ארה”ב), כבעלת דין חליפית של לארי ז”ל, בהיותה בתו ויורשתו היחידה. בית המשפט אישר בקשה זו, ובהתאם הנאמן המציא לתיה כדין את כתבי הטענות של הבקשה. תיה עדיין לא הגישה את תגובתה לבקשה, והבקשה טרם הוכרעה.

Scroll to Top